Directioneaza 2%

2% pentru Crucea Ro?ie!

undefined

Direc?ioneaz? 2% din impozitul t?u pe venit pentru
sus?inerea ac?iunilor umanitare ale CRUCII RO?II ROMÂNE
Ce este 2%?

Sistemul 2% permite contribuabililor persoane fizice s? direc?ioneze 2% din impozitul lor pe venit c?tre o entitate nonprofit. Este un sistem prin care cet??enii au posibilitatea s? decid? în mod direct ce se întîmpl? cu impozitele lor (conform dispozi?iilor art. 57, physician alin.4 din Legea 571/2003). Aceast? sum? nu reprezint? o sponsorizare sau o dona?ie, view ci este o parte a bugetului de stat direc?ionat? de c?tre fiecare cet??ean în parte spre sectorul neguvernamental.

Ce trebuie s? face?i?

1. Dac? a?i realizat în anul 2012 venituri din salarii sau pensii (pensii numai peste 1.500 RON), ve?i completa Formularul 230 – Cerere privind destina?ia sumei reprezentând pân? la 2% din impozitul anual, dup? cum urmeaz?:

Pute?i direc?iona aceast? sum? c?tre o singur? organiza?ie non-profit.

Formularul trebuie completat cu datele prev?zute, cu majuscule, cite? ?i corect, cu semn?tura ?i data complet?rii.
Se depune pân? la data de 15 mai 2013.

[Pentru a descarca formularul, va rugam sa dati click pe imaginea de mai jos, si apoi dati click-dreapta pe poza marita si Save.]

Originalul se depune la organul fiscal în a c?rui raz? teritorial? se afl? domiciliul fiscal al contribuabilului, prin scrisoare recomandat?.
Nu uita?i s? v? opri?i o copie!

2. Dac? ave?i venituri din alte surse (cedarea folosin?ei bunurilor, activit??i independente – profesii libere, drepturi de proprietate intelectual?, activit??i comerciale, etc.) ve?i completa Formularul 200 – Declara?ie special? privind veniturile realizate în anul 2012, la toate capitolele aferente tipului de venit ob?inut, inclusiv capitolul III, Destina?ia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat.
Ce date ve?i completa?

1. Date de identificare ale contribuabilului:

Nume, ini?iala tat?lui, cod numeric personal – din actul de identitate
Adresa – adresa domiciliului fiscal al contribuabilului

2. Destina?ia sumei reprezentând pân? la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entit??i nonprofit:

Suma – se completeaz? cu suma reprezentând 2% din impozitul pe venit virat la stat în anul 2012. În situa?ia în care contribuabilul nu cunoa?te suma care poate fi virat?, nu va completa aceast? rubric?, urmând ca organul fiscal s? calculeze ?i vireze suma admis?, conform legii.

Denumire entitate non-profit – Crucea Ro?ie Român?, Filiala Sector 3 Bucure?ti

Cod de identificare fiscal? al entit??ii non profit – ................................
Cont bancar (IBAN) –............................................. / BCR Agen?ia .........................

Dac? vre?i s? ?ti?i mai multe despre noi ne g?si?i pe site-ul www.crucearosie-sector3.ro

Echipa Filialei Sector 3 Bucure?ti a Crucii Ro?ii Române v? st? la dispozi?ie la telefonul 0734.449.938 cu informa?ii, cu formulare ?i orice alte detalii pe care le considera?i necesare pentru a v? decide în favoarea organiza?iei noastre.

V? mul?umim!

 


Sponsorizeaza cu 20%  

Crucea Rosie Filiala Sectorului 3

SPONSORIZARILE CATRE ONG-uri NU

CRESC CHELTUIELILE !

Nu costa nimic sa sponsorizati !

    Puteti face sponsorizari de pana la  20%  din impozitul pe profit datorat Statului, in limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei,  iar impozitul se diminueaza cu suma aferenta sponsorizarii,  cheltuiala fiind astfel deductibila !
Baza legala ( poate fi actualizata) :
Codul fiscal  - Titlul II Impozitul pe profit,   Cap.II Calculul profitului impozabil,
 Art.21 Cheltuieli:
"(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p) Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Pentru colectare si depunere trimite un mesaj pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Multumim !

DESCARCA CONTRACTUL DE SPONSORIZARE

 

Tel: 0734.449.938, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alte informatii in pagina de contact