Comunicat de presa "Cetatenia activa"

Primăria Sectorului 3 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, ask
în parteneriat cu Inspectoratul școlar și  Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Sectorului 3 promovează cetățenia activă.        

Prim?ria Sectorului 3 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului ,
Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti  ?i Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România Filiala Sectorului 3 au semnat,  la începutul lunii august 2013,  un acord de arteneriat prin care se urm?re?te sensibilizarea, educarea ?i implicarea ceta?enilor sectorului 3 pentru asigurarea asisten?ei umanitare în cazuri extreme ?i sprijin pentru persoanele vulnerabile.
Dintre obiectivele specifice ale parteneriatului amintim: promovarea conceptului de cet??enie activ? - voluntariat ?i formarea unei re?ele de solidaritate din voluntari pregati?i sa acorde primul ajutor premedical ?i s? ac?ioneze  în cazuri de urgen??, al?turi de structurile abilitate .
Cel putin 200 de persoane vor fi instruite s? acorde primul ajutor premedical ?i se vor  organiza ac?iuni comune în vederea promov?rii conceptului de cet??enie activ? ?i voluntariat.

Incep?nd cu luna noiembrie, voluntarii Crucii Ro?ii Filiala Sector 3 vor face prezent?ri ?i demonstra?ii de prim ajutor în 50 de unit??ile ?coalare, în cadrul orelor de dirigen?ie.
Un num?r de aproximativ 1500 de elevi vor fi încuraja?i s? se implice în ac?iuni umanitare ?i de voluntariat, vor înv??a metode de preven?ie ?i modul în care pot acorda primul ajutor în caz de accident .

Acordul de parteneriat are o durat? de 12 luni cu posibilitatea de  prelungire.

Tel: 0734.449.938, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alte informatii in pagina de contact